WAT MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

WAT MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI BİLGİ FORMU

Doküman İsmi:
Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Hedef Kitle:

Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler

Hazırlayan:

Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş.

Versiyon:

Ver.1.0

Onaylayan:

Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Üst Yönetimi tarafından onaylanmıştır.

Yürürlük Tarihi:

16.01.2023

Politika’nın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metni dikkate alınmalıdır.

© Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. 2023

İşbu belge Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.


İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM 1 - GİRİŞ

1.1. GİRİŞ

1.2. KAPSAM

1.3. POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

1.4. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

2. BÖLÜM 2 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

2.2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

2.3. İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

3. BÖLÜM 3 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

3.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.4. İLGİLİ KİŞİNİN AYDINLATILMASI

3.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

4. BÖLÜM 4 - ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

5. BÖLÜM 5 - KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

6. BÖLÜM 6- İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

6.1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

6.2. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMASI

6.3. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları
EK 2 – İlgili Kişiler
EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri
EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları


1. BÖLÜM 1 - GİRİŞ

1.1. GİRİŞ

Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak yürütmekte olduğumuz iş faaliyetleri kapsamında en önemli önceliklerimizden biri kişisel verilerin korunmasıdır. İşbu Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta olup Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan tüm kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler ortaya konulmuştur ve böylelikle ilgili kişiler bilgilendirilerek gerekli şeffaflık sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

1.2. KAPSAM

Bu Politika; Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Şirket tarafından işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel verilerin ilgili olduğu kişilere ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK 2 (“EK 2- İlgili Kişiler”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

1.3. POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.

1.4. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika 16.01.2023 tarihlidir.

Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika Şirketimizin internet sitesinde (https://www.watmobilite.com/) yayımlanır ve talepleri üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

2. BÖLÜM 2 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek ve muhafazasını sağlamak için, kişisel verilerin niteliği doğrultusunda gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

2.2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında özel önem atfedilmiştir. Kanun’un 6. maddesi uyarınca “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile biyometrik ve genetik veriler (“Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler”) sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler (“Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler”) olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından Kurul’un 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı’nda öngörülen yeterli önlemler çerçevesinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası içerisinde açıklanan kapsamda alınmakta ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde takip edilmekte ve denetlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3. bölümünde yer verilmiştir.

2.3. İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması amacıyla iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. Şirket tarafından organize edilen eğitim ve farkındalık çalışmaları, Kurul tarafından resmi internet sitesinde yayımlanmış olan “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi” esas alınarak oluşturulmaktadır.

Gerçekleştirilen eğitimler ve farkındalık çalışmaları ile Şirketimiz tarafından çalışanların iş görevlerinin yerine getirilmesi esnasındaki kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun ve ikincil mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Şirketimiz mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dâhil olan çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz tarafından ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlar değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak yeni eğitimler düzenlemektedir.

3. BÖLÜM 3 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizın iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

İlgili kişinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

(i) İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri ilgili kişinin açık rızasıdır. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda ilgili kişinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

İlgili kişinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

(iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

İlgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

(v) Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(vi) İlgili Kişinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

İlgili kişinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(viii) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası’nda açıklanan yöntemler ile idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

3.4. İLGİLİ KİŞİNİN AYDINLATILMASI

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak ilgili kişileri kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

3.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK 4 (“EK 4- Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

3.5.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Mukim Üçüncü Taraflara Aktarılması

İlgili kişinin rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen veri işleme şartlarından (“Veri İşleme Şartları”) bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

   • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
   • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
   • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizıın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
   • Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
   • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirketin veya ilgili kişinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
   • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
   • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
3.5.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışında Mukim Üçüncü Taraflara Aktarılması

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, aktarımın yapılacağı ülkenin Kurul tarafından belirlenecek olan güvenli ülkelerden biri olması veya olmaması haline göre aşağıda açıklanan doğrultuda gerçekleştirilecektir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kurul tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip güvenli ülkelerden olmaması durumunda; kişisel veriler Veri İşleme Şartları’ndan en az birinin varlığı halinde ve Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen temel ilkelere uygun olarak aşağıda yer verilen hallerde yurt dışındaki üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

   • İlgili kişinin açık rızasının varlığı halinde,
   • Şirket ve ilgili ülkedeki veri alıcısının yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’un ilgili aktarıma yönelik izninin alınması

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kurul tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip olan güvenli ülkelerden biri olması durumunda; kişisel veriler Veri İşleme Şartları’ndan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir.

3.5.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası’nda açıklanan yöntemler ile idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.


4. BÖLÜM 4 - ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz nezdinde, kişisel veriler başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde Veri İşleme Şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, Şirketimiz iş faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde ortaya çıkan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Söz konusu kişisel veri işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK 1’inde (“EK 1- Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından iş faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK 3 (“EK 3- Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir.

5. BÖLÜM 5 - KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

Şirketimiz tarafından işlenmekte olan kişisel veriler kategorik bazda ele alınarak her bir kişisel veri kategorisi için ilgili veri işleme süreci doğrultusunda azami veri saklama süreleri belirlenmiştir. Bahsi geçen süreler Şirketimiz’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda yer alan tabloda ortaya konulmaktadır. Kişisel veriler, belirlenen azami saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

6. BÖLÜM 6- İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

6.1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6.2. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMASI

İlgili kişiler, bölüm 6.1.’de (“İlgili Kişinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda https://www.watmobilite.com/ adresinden ulaşılabilecek “İlgili kişi Başvuru Formu’ndan yararlanabileceklerdir.

6.3. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

Şirketimiz, ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

İlgili kişinin, bölüm 6.1.’de (“İlgili Kişinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL)

ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)

Şirket’in İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi ve/veya Denetimi

Şirket’in ve Şirket’le İş İlişkisi İçerisinde Olan İlgili Kişilerin Hukuki, Teknik ve Ticari-İş Güvenliğinin Temin

Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

İştiraklerle Olan İlişkilerin Yönetimi ve/veya Denetimi

Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Şirketin   Üretim  ve/veya   Operasyonel               Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Hukuk İşlerinin Takibi

Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

Etkinlik Yönetimi

İş   Sürekliliğinin   Sağlanması   Faaliyetlerinin      Planlanması Ve/Veya İcrası

İş Faaliyetlerinin Planlanması Ve İcrası

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Şirket Tarafından Sunulan Ürün ve Hizmetlerden İlgili Kişileri Faydalandırmak İçin Gerekli Çalışmaların İş Birimlerimiz Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi

Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Müşteri Talep Ve/Veya Şikayetlerinin Takibi

Şirket'in      Ticari                    ve/veya    İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası

İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

Şirket Tarafından Sunulan Ürün ve Hizmetlerin İlgili Kişilerin Beğeni, Kullanım Alışkanlıkları ve İhtiyaçlarına Göre Özelleştirilerek İlgili Kişilere Önerilmesi

Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası

Şirketin    Sunduğu    Ürün     ve/veya               Hizmetlere  Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası


EK 2 – İlgili Kişiler

 

İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

Müşteri

Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler

Ziyaretçi

Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Üçüncü Kişi

Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. aile bireyleri ve yakınlar) veya bu Politika ve Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer
gerçek kişiler

Çalışan Adayı

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler (stajyer adayları dahil)

Şirket Hissedarı

Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler

Şirket Yetkilisi

Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler

İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler


EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-posta, faks numarası

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Şirketimiz operasyonları çerçevesinde ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla ilgili kişinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

İşlem Güvenliği Bilgisi

Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri)

Finansal Bilgi

Şirketimizin ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler

Çalışan Adayı Bilgisi

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da çalışan ve/veya stajyer adaylarımızın özgeçmiş bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

Görsel İşitsel Veri

Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları

Denetim     ve                  Teftiş Bilgisi

Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler

Hukuki İşlem ve Uyum

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

 

İşlem Bilgisi

Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan ürün veya hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi, alışveriş bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, üyelik bilgisi, cookie kayıtları gibi veriler


EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Şirketimiz Kanun’un 8. maddesine uygun olarak işbu Politika’da belirtilmiş olan ilgili kişilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan üçüncü taraf kategorilerine aktarılabilir:

 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler
 • Hissedarlarımız
 • Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri
 • Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

İş /Çözüm Ortağı

Şirketimiz ürün veya hizmetlerini belirli bir bölgede satmak ve diğer işlemleri gerçekleştirmek üzere iş birliği içerisinde bulunduğumuz şirketler

İş ortaklığının kurulma amaçlarının   yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak

Tedarikçi

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Şirketimizin veri işleme amaçları ve talimatları doğrultusunda Şirketimize hizmet sunan taraflar

Şirketimizin dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin                               ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin elde edilmesini               sağlamak amacıyla sınırlı olarak

Hissedarlarımız

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlarımız

İlgili mevzuat hükümlerine göre     Şirketimizin                      ticari faaliyetlerine  ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

Kanunen Yetkili Kamu

İlgili      mevzuat       hükümlerine      göre

İlgili    kamu           kurum   ve

Kurum ve Kuruluşları

Şirketimizden bilgi ve belge almaya  yetkili

kuruluşlarının hukuki yetkisi

kamu kurum ve kuruluşları

dahilinde talep ettiği amaçla

Örneğin; Sosyal Güvenlik Kurumu,

sınırlı olarak

Bakanlıklar,  Vergi  daireleri,  Mahkemeler

gibi.

Kanunen Yetkili Özel

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen

İlgili     özel           kurum  ve

Hukuk Kişileri

belirlenmiş   belirli   şartlara   uygun olarak

kuruluşların                         yürütmekte

kurulmuş   ve   yine   kanunun    belirlediği

olduğu                           faaliyetler

çerçevede   faaliyetlerini   devam   ettiren

kapsamında  giren  konular

kurum veya kuruluşlar (Örneğin; bağımsız

ile ilgili sınırlı olarak   kişisel

denetçiler, noterler) anlamına gelmektedir.

veriler paylaşılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak

© Tüm Hakları Saklıdır - WAT Mobilite 2022